Kwaliteitsstatuut

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar
te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I. Algemene informatie

 1. Gegevens ggz-aanbieder
  Naam regiebehandelaar: Katarina Korchnakova
  BIG-registraties: 39913511125
  AGB-code persoonlijk: 94100530
  Praktijk informatie 1
  Naam praktijk zoals bekend bij KVK: KP-psychotherapie
  E-mailadres: info@kp-psychotherapie.nl
  KvK nummer: 86419854
  Website: www.kp-psychotherapie.nl
  AGB-code praktijk: 94067061
 2. Biedt zorg in:
  de generalistische basis-ggz
  de gespecialiseerde-ggz
 3. Beschrijving aandachtsgebieden/zorgaanbod
  Patiënten/cliënten kunnen met de volgende problematiek in de praktijk terecht:
  Zwangerschap- en bevallingstrauma en daaraan verwante angststoornissen en
  stemmingsstoornissen, zingevingsproblematiek.
  Individuele traumabehandeling middels EMDR, imaginaire exposure, imaginaire rescripting.
  Mindfulness. Individuele steunend-structurerende psychotherapie. Betrekken van partners en
  andere belangrijke personen.
 4. Samenstelling van de praktijk
  Aan de praktijk zijn de volgende zorgverleners verbonden:
  Naam: Katarina Korchnakova
  BIG-registratienummer: 39913511125
 5. Professioneel (multidisciplinair) netwerk
  5a. Ik maak gebruik van een professioneel (multidisciplinair) netwerk waaronder:
  Huisartsenpraktijk(en)
  Collegapsychologen en -psychotherapeuten
  Anders: Verloskundigen
  Fysiotherapeuten
  5b. Ik werk in mijn professioneel (multidisciplinair) netwerk het meest, frequent, samen met
  Huisartsen in het gezondheidscentrum Levinas, Rotterdam, overige huisartsen binnen de regio en
  hun POH’s. Verloskundigen en fysiotherapeuten binnen Levinas praktijk en in de regio.
  5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele (multidisciplinaire) netwerk,
  tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:
  Vooral consultatie, intervisie, eventueel opschalen, waarneming. Medicatie wordt in overleg met de
  huisarts voorgeschreven.
  5d. Patiënten/cliënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij:
  De praktijk heeft geen 7×24 uurs bereikbaarheid, cliënten worden hierover geïnformeerd bij aanvang
  van de behandeling. Bij crisis-situaties worden altijd ad-hoc-afspraken gemaakt met de verwijzende
  huisarts over eventuele opschaling naar consultatie door de crisisdienst van de GGZ (Antes).
  Patiënten worden bij aanvang vab behandeling hierover geïnformeerd en indien van toepassing
  wordt dit opgenomen in het behandelplan.
  5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
  Nee, omdat: Zelden voorkomt
  5f. Ik vorm een lerend netwerk met de volgende vijf (inclusief mijzelf) zelfstandig werkende
  zorgverleners of heb mij aangesloten bij het lerend netwerk van de volgende zorgaanbieder:
  Ik maak onderdeel van een intervisie groep met andere klinisch psychologen bij Parnassia groep.
  5g. Het lerend netwerk geeft op deze manier invulling aan het samen leren en verbeteren:
  Van eigen functioneren als klinisch psycholoog en psychotherapeut, verbeteren van kwaliteit van
  behandelingen.
 6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg
  Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?
  Nee
 7. Behandeltarieven:
  Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.
  Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.
  Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.
  Link naar website met de behandeltarieven, en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief:
  www.KP-psychotherapie.nl
 8. Kwaliteitswaarborg
  Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of
  branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:
  Intervisie
  Visitatie
  Bij- en nascholing
  Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden
  De beroepscode van mijn beroepsvereniging
  Link naar website met bewijsvoering van de basiskwaliteitseisen van uw beroepsgroep: lvvp.nl
 9. Klachten- en geschillenregeling
  Mijn patiënten/cliënten kunnen met klachten en geschillen over mij of mijn behandeling terecht
  bij mij of bij
  LVVP@klachtencompany.nl
  Link naar website:
  https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/klachtenregelingvolwassenen/
 10. Regeling bij vakantie en calamiteiten
  10a. Patiënten/cliënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij Eigen huisarts
  Naam vervangend behandelaar: M. de Kok
  Collega klinisch psycholoog, patiënten worden bij aanvang van behandeling over de vervangende collega geïnformeerd.
  10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval de praktijk plotseling sluit wegens
  overlijden of andere calamiteiten:
  Ja
  II. Het behandelproces – het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt
 11. Wachttijd voor intake en behandeling
  Patiënten/cliënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of
  document (en kunnen deze telefonisch opvragen).
  Link naar wachttijden voor intake en behandeling: Wachttijden staan vermeld op mijn website
 12. Aanmelding en intake
  12a. De aanmeldprocedure is in de praktijk als volgt geregeld
  Patiënt meldt zich per email aan. De gegevens worden vermeldt op de website van de
  praktijk. Patiënt dient in bezit te zijn een verwijzing van de huisarts om in aanmerking te komen voor
  vergoeding. Praktijkhouder doet zelf een korte telefonische intake en vervolgens de intake in de
  praktijk, maximaal 3 gesprekken, inclusief het adviesgesprek. In het adviesgesprek worden de
  behandelafspraken door praktijkhouder met de patiënt gemaakt en vastgelegd in een behandelplan.
  Er is nooit een wachttijd tussen intake en behandeling. Soms kan er een wachttijd zijn tussen
  de aanmelding en intake, dit wordt op de website vermeld. Ook als er sprake is van
  intakestop, wordt dit op de website vermeld. Patiënten worden in dat geval op de website
  geadviseerd om een andere therapeut te benaderen voor hun behandeling.
  12b. Ik verwijs de patiënt/cliënt naar een andere zorgaanbieder met een beter passend
  zorgaanbod of terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien de praktijk
  geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt/cliënt:
  Ja
 13. Behandeling
  13a. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de
  behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):
  Ja
  13b. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuurt de indicerend regiebehandelaar een
  afschrift of samenvatting van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer),
  tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:
  Ja
  13c. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt/cliënt en –indien van toepassing en
  met toestemming van de patiënt/cliënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe
  dat als volgt:
  De patiënt kan beschikken over het behandelplan, zoals vastgelegd in het adviesgesprek. De patiënt
  kan beschikken over de schriftelijke correspondentie met de verwijzer. In de intake wordt patiënt
  geïnformeerd over alle aspecten van de behandeling o.a. middels een clientenfolder (LVVP), mijn
  website en een toelichting daarop. Ik evalueer behandeling regelmatig mondeling met de patiënt. Ik
  moedig de patiënt aan om bij vragen of onduidelijkheden dit direct bespreekbaar te maken.
  13d. De voortgang van de behandeling en begeleiding wordt in de praktijk als volgt gemonitord
  (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
  Na elke 10 sessies dan wel een behalen (een van de) vooraf gestelde doel(en) volgt de mondelinge
  evaluatie plaats met patiënt en eventueel diens naasten over de voortgang, doelmatigheid en
  effectiviteit van behandeling altijd gebaseerd op het afgesproken behandelplan. Indien van
  toepassing wordt de evaluatie ondersteund door gebruik van vragenlijsten. Eventueel nog te behalen
  doelen worden in het behandelplan vastgelegd.
  13e. Ik reflecteer periodiek en tijdig met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten,
  medebehandelaren) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als
  standaardperiode hanteer ik hiervoor:
  zie vorig punt
  13f. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten/cliënten op de volgende manier:
  Er wordt een patiënt tevredenheidsonderzoek afgenomen na elke behandeling mondeling, eventueel
  aangevuld met een vragenlijst.
 14. Afsluiting/nazorg
  14a. Ik bespreek met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de
  behandeling en de mogelijke vervolgstappen:
  Ja
  14b. De verwijzer wordt hiervan door de (coördinerend) regiebehandelaar in kennis gesteld
  middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt/cliënt hiertegen bezwaar maakt:
  Ja
  14c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik
  informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde
  resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt/cliënt hier bezwaar tegen maakt:
  Ja
 15. Omgang met patientgegevens
  15a. Ik vraag om toestemming van de patiënt/cliënt bij het delen van gegevens met niet bij de
  behandeling betrokken professionals:
  Ja
  15b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe
  geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en
  huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld),
  het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij
  materiële controle):
  Ja
  15c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt/cliënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan
  zijn zorgverzekeraar/NZa:
  Ja
  III. Ondertekening
  Naam: Katarina Korchnakova
  Plaats: Rotterdam
  Datum: 03-11-2022
  Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening,
  handel conform het Landelijk kwaliteitsstatuut ggz en dat ik dit kwaliteitsstatuut
  naar waarheid heb ingevuld:
  Ja