Vergoeding

Contractvrij werken (niet-gecontracteerde zorg)

Ik heb geen contracten met zorgverzekeraars. Dit heeft gevolgen voor de hoogte van het bedrag dat door een zorgverzekeraar wordt vergoed. De hoogte van de vergoeding van de factuur bij niet-gecontracteerde zorg is afhankelijk van het type polis dat je hebt. De zorgverzekeraar biedt een natura-polis, een restitutie-polis, of een gecombineerde polis. Bij een natura-polis wordt minder vergoed dan bij een restitutie-polis. De hoogte van vergoeding bij een combinatie-polis zit daar tussen in. De hoogte van de vergoeding ligt in bijna alle gevallen tussen de 60-100%.

Het is verstandig om vooraf na te gaan welke polis je hebt en wat dit betekent voor de vergoeding van jouw behandeling. Je kunt dit terugvinden in de app of op de website van je zorgverzekeraar of je kan dit telefonisch navragen. Overleg met je zorgverzekeraar welk percentage van de behandeling zij precies vergoeden. Het kan namelijk gaan om een percentage van het tarief dat de Nederlands Zorgautoriteit (NZa) heeft vastgesteld voor de geboden zorg OF een door de zorgverzekering zelf vastgesteld marktconform tarief. Vraag deze gegevens schriftelijk aan. Als er gevraagd wordt naar de setting is dat: “ambulant, vrijgevestigd kwaliteitsstatuut sectie II”.

Bij sommige zorgverzekeraars dient een machtiging/toestemming te worden aangevraagd door de cliënt. Dit is een toestemming om zorg bij een contractvrije psycholoog, zoals ik, vergoed te krijgen. Mijn advies is om dit na te vragen bij je zorgverzekeraar. Bij een verzoek om een machtiging hoef je geen informatie te geven over je klachten of je behandeling.

Aan het einde van een kalenderjaar heb je altijd de mogelijkheid om over te stappen naar een andere polis of andere verzekeraar.

Meer informatie over het contractvrij werken met o.a. een lijst van alle restitutiepolissen per kalenderjaar vindt u op contractvrijepsycholoog.nl en zorgvoorkwaliteit.nu .

Waarom heb ik geen contracten meer met zorgverzekeraars?

Wanneer ik een contract aan ga met zorgverzekeraars, heb ik mijn praktijkvoering te voegen naar de eisen van de zorgverzekeraar. Sommige zorgverzekeraars stellen een laag omzetplafond vast, waardoor ik alleen kortdurende behandelingen kan aanbieden, ongeacht de benodigde zorg. Het werken zonder contract maakt het mogelijk om goede zorg te blijven bieden aan cliënten en om samen met cliënten te blijven bepalen hoe lang een behandeling duurt. De aandacht kan gericht blijven op de hetgeen de cliënt nodig heeft en niet op de gestelde voorwaarden door de zorgverzekeraar.

Ben je verhinderd?

Ben je verhinderd voor een afspraak dan word je verzocht dit zo vroeg mogelijk aan te geven; minimaal 24 uur voor de daadwerkelijke afspraak. Je kunt je afspraak annuleren via mail, telefonisch of voicemail. Bij te laat afzeggen van een afspraak of niet verschijnen op een afspraak ontvang je een nota van €50 in verband met de gereserveerde tijd en praktijkruimte. Deze kan helaas niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar.

Facturatie

Aan het begin van het behandeltraject sluiten we een behandelingsovereenkomst aan waarmee je betalingsverplichting aangaat om de geleverde zorg te betalen.

Wanneer je in behandeling komt, ontvang je maandelijks achteraf een factuur met het overzicht van de geplande en ongeplande zorg. Deze facturen kun je meteen declareren bij je zorgverzekering, mits er een verwijzing van de huisarts is en een diagnose die door het Zorginstituut Nederland in het verzekerde pakket is opgenomen. Dit zullen we tijdens de intake bespreken.

Ik hanteer volledig de tarieven van de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit). Deze kunt u hier bekijken.

Wat zou je op de factuur kunnen zien?

  • Consult diagnostiek: intakegesprek
  • Consult behandeling: behandelgesprek
  • Intercollegiaal overleg: als het noodzakelijk is om met een externe collega te overleggen over de behandeling. Als dit van toepassing is, laat ik dat altijd vooraf aan je weten. 
  • Ongeplande zorg: mail, telefonisch contact.